ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์(เตียงผ่าตัดทั่วไป ระบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทล)

ประกาศราคากลาง ครุภัณฑ์การแพทย์(เตียงผ่าตัดทั่วไป ระบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทล)