ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง (โคมไฟผ่าตัดเล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 ลักซ์)

ประกาศราคากลาง (โคมไฟผ่าตัดเล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 ลักซ์)