ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง (เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ)