ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง (เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด)