ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง (เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ)