ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง (เครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหาร ลำไส้เล็กส่วนต้นและลำไส้ใหญ่ แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(เครื่องส่องตรวจกระเพาะอาหาร ลำไส้เล็กส่วนต้นและลำไส้ใหญ่ แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ)