ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง (เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้า)