ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง (เครื่องกระตุกหัวใจ)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(เครื่องกระตุกหัวใจ)