ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 kW)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 kW)