ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1)