ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง (เครื่องใหเ้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(เครื่องใหเ้ความอบอุ่นทารกแรกเกิดพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต)