ข่าวกิจกรรม

คัดกรองโรคโควิด 19

วันที่ 5 มีนาคม 2564งานป้องกันควบคุมโรคและระบาดวิทยา รพ.เสลภูมิ ร่วมกัน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอำเภอเสลภูมิ ออกปฏิบัติงานตรวจโควิด ผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงทั้ง 7 จังหวัด คือ สมุทรสาคา สมุทรปราการ สมุทรสงคราม กรุงเทพ ปทุมธานี ชลบุรี และ นนทบุรี ที่อาคารประชุมสวนสุขภาพเทศบาลตำบลเสลภูมิ ซึ่งอำเภอเสลภูมิ มีผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจำนวนทั้งสิ้น 52 คน ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา