ข่าวกิจกรรม

พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

วันที่ 4 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการประชุมสัมมนาตามโครงการ“การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน”เพื่อให้บุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิเสลภูมิได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลัก ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องให้เห็นถึงศักยภาพ จนสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับการอบรมประกอบด้วย บุคลากรสังกัดโรงพยาบาลเสลภูมิ และสสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ จำนวนรวม 56 คน
ทันตแพทย์หญิงปิยนาถ แก้วบัวพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ ด้านแผนงาน กล่าวว่า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นหัวใจสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กร จำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาตลอดเวลาเพื่อให้บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นการนำศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ไม่ว่าจะเป็นการนำเอา ความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติราชการ กฎหมายและระเบียบต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประโยชน์สูงสุด สร้างให้แต่ละบุคคลเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์การ ตลอดจนเกิดความตระหนักในคุณค่าของตนเอง เพื่อนร่วมงาน ภายหลังจากการสัมมนาครั้งนี้คาดว่า บุคลากรที่ผ่านการประชุมสัมมนาจะมีความรู้ความเข้าใจ การพัฒนาสมรรถนะหลักด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์และการบริการที่ดี ก่อให้เกิดผลการปฏิบัติงานอย่างมี