ข่าวกิจกรรม

สามัคคี มีวินัย จิตใจบริการ กระบวนการคุณภาพ

วันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่แผนกงานต่างๆ ทุกหน่วยงาน ร่วมกันประกาศอัตลักษณ์ของแต่ละกลุ่มงาน อันจะนำไปสู่การดำเนินงานเพื่อเป็น โรงพยาบาลคุณธรรม
ปัจจุบันเป็นยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงเร็ว เป็น ยุคบริโภคนิยม วัตถุนิยม คนจะหยุดถามถึงความพอดี ความพอเพียง เกิดความสุดโต่งของผู้มีล้น และผู้ขาดแคลน การจะรับมือกับสังคมบริโภคนิยมอย่างไร เป็นคำถามที่ทุกภาคส่วนต้องนำมาพิจารณา ซึ่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เสนอรูปแบบการรับมือกับสังคมดังกล่าวข้างต้น ด้วยการดำเนินการ “โรงพยาบาล คุณธรรม” โดยมุ่งหมายให้ประชาชน ได้รับประโยชน์จากการบริการที่มีคุณภาพ บุคลากรมีความสุขในการทำงาน สร้างธรรมาภิบาลในการบริหาร และเป็นบรรทัดฐานของสังคมในเรื่องของการเป็นผู้ให้ การให้บริการสุขภาพด้วยความรู้ควบคู่คุณธรรม
โรงพยาบาลเสลภูมิ ตระหนัก ถึงความสำคัญข้อนี้ดี จึงได้ดำเนินการ ตามแนวทางนี้มาโดยตลอด สำหรับปีนี้ จึงได้ร่วมกัน กำหนดลักษณะเฉพาะตัวตน เพื่อการดำเนินงานสู่โรงพยาบาลคุณธรรม คือ “สามัคคี มีวินัย จิตใจบริการ กระบวนการคุณภาพ” เป็น อัตลักษณ์ ของโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมทั้งขยายผลไปสู่การประกาศ อัตลักษณ์ของแต่ละหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของโรงพยาบาล
นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ ให้ข้อคิดเพิ่มเติม เรื่องโรงพยาบาลคุณธรรม อีก ว่า คุณธรรม ธรรม คือธรรมดา ธรรมชาติ หมายถึงเป็นนิสัยขององค์กร ไม่ฝืนคิดฝืนทำ คำว่า"คุณ"หมายความว่า"เป็นที่ชอบเป็นที่ต้องการ" คราวนี้ของใครบ้าง ในกรณีโรงพยาบาลจะมี stakeholders หลักๆ 4 กลุ่มได้แก่ ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ ชุมชน และสังคมประเทศชาติ พวกเราจึงต้องอ่านเกม ความชอบและความต้องการของแต่ละกลุ่มแล้ว กำหนดสร้างคุณค่าvalueให้ตรง เมื่อนั้น ความสำเร็จของโรงพยาบาลคุณธรรม ก็จะไม่ไกล แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ผลไม้ที่สุกงอมน่าชวนชิม ต้องสุกจากข้างใน ดังนั้น สิ่งที่ต้องดำเนินก่อน คือคุณธรรมที่มาจากความชอบ และความต้องการของพวกเราเอง สร้างความสุขด้วยความปรองดองสามัคคี ด้วยระบบพัฒนากิจกรรม แบบมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประเมินผลและร่วมพัฒนา