ข่าวกิจกรรม

ประชาคมและวางแผนรับผู้ป่วยจิตเวช

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ทีมงานจิตเวชนำทีมโดย รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ รพ.ร้อยเอ็ด รพ.เสลภูมิ รพ.สต ผักกาดหญ้า. อบต.นาเลิง ผู้นำชุมชน ,ชาวบ้าน และครอบครัวผู้ป่วยจิตเวช ร่วมทำประชาคมและวางแผนรับผู้ป่วยจิตเวชที่มีความยุ่งยากซับซ้อน re- admit บ่อย กลับบ้าน โดยได้รับความร่วมมือจากออย่างดีจากทุกๆฝ่ายและได้ข้อตกลงที่ดีร่วมกัน