ข่าวกิจกรรม

วันล้างมือโลก

วันที่ 15 ตุลาคม 2563 งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมวันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day ) ซึ่งตรงกับวันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพ ลดอัตราการเกิดโรคทางเดินหายใจ และเป็นการรณรงค์,สร้างความตระหนักให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยล้างมือด้วยน้ำสบู่ กิจกรรมภายในงานมีการให้ความรู้การล้างมือ สาธิตการล้างมือ 7 ขั้นตอน ตรวจสอบการล้างมือด้วยเครื่องทดสอบประสิทธิภาพการล้างมือ