ข่าวกิจกรรม

เสลภูมิ จับมือ ลดมะเร็งท่อน้ำดี

วันที่ 21 มีนาคม 2559 ที่หอประชุมธรรมาภิบาล เทศบาลตำบลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรี อานพ ศรีบุญลือ ปลัดอำเภอ รักษาราชการแทนนายอำเภอเสลภูมิ และหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมพิธีเปิดการอบรมตามโครงการ และร่วมลงนามข้อตกลงขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาสุขภาพครั้งนี้
นายธนวัฒน์ อรัญภูมิ นายกเทศมนตรีเทศบาลเสลภูมิ กล่าวว่า ประชากรในภาคอีสานกว่า 6 ล้านคน มีการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับ สาเหตุหลักให้เกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดี โรคร้ายที่คร่าชีวิตชาวอีสาน กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดยุทธศาสตร์”กำจัดพยาธิใบไม้ตับ ลดมะเร็งท่อน้ำดี วาระคนอีสาน” เพื่อขับเคลื่อน ส่งเสริม การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ โดยเฉพาะการบริโภคอย่างจริงจัง ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมจึงต้องอาศัยทุกภาคส่วน ร่วมกันทำงานแบบบูรณาการ เทศบาลตำบลเสลภูมิ ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้กำหนดการประชุม อบรม และลงนามข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่