ข่าวกิจกรรม

รับนิเทศ ติดตาม กำกับ และประเมินผลการปฏิบัติราชการสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รอบที่ 2

วันที่ 19 สิงหาคม ๒๕๖3 เวลา ๐๘.๓๐ น. นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ นายจุลพันธ์ สุวรรณ สาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ และคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.)เสลภูมิ ให้การต้อนรับ นายบุญเลิศ พิมศักดิ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาสุขภาพจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ออกนิเทศ ติดตาม กำกับ และประเมินผลการปฏิบัติราชการสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมปัญญาวราภรณ์ โรงพยาบาลเสลภูมิ และช่วงบ่ายคณะนิเทศลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาเมือง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด