ข่าวกิจกรรม

บุญคูณลานเสลภูมิ ปี 2559

วันที่ 15 มีนาคม 2559 นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช และเปิดงานประเพณี บุญคูณลาน เฉลิมบ้านฉลองเมือง เสลภูมิ 103 ปี ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมในพิธีจำนวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมบ้านฉลองเมือง อนุรักษ์ รักษา สืบทอด ประเพณีบุญคูณลานของชาวอีสาน ให้คงอยู่สืบไป นอกจากนั้นยังมีการเสนอต้นแบบ ในการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในวิถีชีวิตของชาวอีสาน มาเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิต
ในส่วนของหน่วยงานสาธารณสุข นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ และประธานเครือข่ายบริการสุขภาพเสลภูมิ นายวีระศักดิ์ รัตนชัยฤทธิ์ สาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ ได้กำหนดวันนี้ เป็นวันเริ่มต้น โครงการ “แสนลด แสนเพิ่ม เพื่อชาวเสลภูมิ สุขภาพดี” โดยกำหนดกิจกรรม การจัดนิทรรศการ การส่งเสริมการออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิค การประกวดเต้นบาสโลป นอกจากนั้นในงาน มีการคัดเลือกเยาวชน เก่ง ดี ทู บี นัมเบอร์วัน เพื่อเป็นผู้แทนอำเภอเสลภูมิ เข้าร่วมประกวด ในระดับจังหวัด อีกด้วย