ข่าวกิจกรรม

คัดกรองดวงตาผู้ป่วยในเขตเสลภูมิ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 ที่โรงพยาบาลเสลภูมิ นายแพทย์อุปทิน รุ่งอุทัยศิริ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการโครงการผ่าตัดต้อกระจก CUP เสลภูมิ จัดโครงการพิทักษ์ดวงตา พาโลกสดใส เครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอเสลภูมิ สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีปัญหาด้านสายตา โดยทีมจักษุแพทย์จากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)และกลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ซึ่งมีผู้ที่เข้ารับการคัดกรองในเขตอำเภอเสลภูมิ จำนวน 368 คน