ข่าวกิจกรรม

มอบรางวัลประกวดทันตสุขภาพ ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 นพ.บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยนางปิยนาถ แก้วบัวพันธ์ ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ และบุคลากรงานทันตกรรม CUP เสลภูมิ จัดโครงการประกวดทันตสุขภาพและอบรมครูศูนย์พัฒนาเด็ก อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ขึ้น ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ พร้อมกันนี้มีการมอบรางวัลและอบรมครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ผลการดำเนินงานดีเด่น 12 แห่ง
ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่ออบรมเพิ่มพูนความรู้ครูผู้ดูแลเด็ก มอบรางวัลผู้ที่มีผลการดำเนินงานดีเด่นและนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานส่งเสริมด้านทันตสุขภาพ เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก