ข่าวกิจกรรม

อำเภอเสลภูมิ คว้ารางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ด้วยการนำเสนอผลงานวิชาการเด่น สาขายาเสพติด เรื่อง “การบำบัดผู้ติดสุรา ด้วยโปรแกรมสติบำบัด” ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเสลภูมิ กว่า ๗ คน เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการเด่น บนเวทีการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ(Service Plan Sharing) ครั้งที่ ๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซนทาราศูนย์ราชการและคอนแวนชั่นเซ็นเตอร์ กรุงเทพมหานคร โดยกองบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ผลปรากฏว่า เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอเสลภูมิ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ด้วยการนำเสนอผลงานวิชาการเด่น สาขายาเสพติด เรื่อง “การบำบัดผู้ติดสุรา ด้วยโปรแกรมสติบำบัด” และได้รับมอบโล่รางวัล “การนำเสนอผลงานทางวาจาดีเด่น สาขายาเสพติด” จาก นพ.ธีรพงศ์ ตุนาค ผู้อำนวยการกองบริหารการสาธารณสุข
โดยมีนายพรจิตติ เผ่าภูธร พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลเสลภูมิ และนางสาวสุวิมล สอนศรี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองจอก ตำบลเหล่าน้อย อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นำเสนอผลงานในครั้งนี้
(ข้อมูล : Santi Toranee นายสันติ ธรณี ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ