ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง (เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mAs)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า 100 mAs)