ข่าวกิจกรรม

รับใบประกาศนียบัตรคนดีศรีสาธารณสุข

วันที่ 25 เมษายน 2562 นางลัดดา ระกิติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เข้ารับใบประกาศนียบัตร จากนพ.ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ในการเข้าประกวดคนดีศรีสาธารณสุข ระดับจังหวัดร้อยเอ็ด ปี 2562 ณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด