ข่าวกิจกรรม

โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการแพทย์แผนไทย

วันที่ 19 เม.ย. 62 นพ.บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ เป็นประธานเปิดโครงการฟื้นฟูวิชาการแพทย์แผนไทย สำหรับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเครือข่ายแพทย์แผนไทยอำเภอเสลภูมิ ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านการแพทย์แผนไทยมากขึ้น และเพื่อให้สามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานแพทย์แผนไทยได้