ข่าวกิจกรรม

เยี่ยมเสริมพลัง รพ. ครั้งที่ 3

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายบุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการสร้างสุขด้วยสติในองค์กร โรงพยาบาลเสลภูมิ ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมจากโครงการศูนย์จัดการดูแลทางสังคมจิตใจในระบบสาธารณสุข ในการเยี่ยมเสริมพลังโรงพยาบาล ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมชั้น2 ตึกอำนวยการ ซึ่งโครงการนี้ดำเนินโครงการฯโดยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับการสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถพัฒนาระบบการให้บริการด้านพฤติกรรมและจิตสังคมที่ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการโดยไม่แยกส่วนและเป็นไปตามบริบทของโรงพยาบาลด้วยนวตกรรมที่มีประสิทธิภาพและหลักฐานเชิงประจักษ์