ข่าวกิจกรรม

Mindfulness in Organization

วันที่ 30 -31 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นพ.บุญมี โพธิสนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและหัวหน้าหน่วยงานของ โรงพยาบาลเสลภูมิ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาจิตในองค์กร (Mindfulness in Organization)โดย ได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ หัวหน้ากลุ่มที่ปรึกษากรมสุขภาพจิต เป็นวิทยากรหลักในครั้งนี้ ซึ่งวัตถุประสงค์หลักก็เพื่อเสริมสร้างความสุขในการทำงานโดยการนำการพัฒนาจิต(สมาธิ/สติ)ไปปรับใช้ทั้งองค์กร ทั้งในระดับบุคคล ทีมงานและองค์กร โดยหลักการสำคัญของการฝึกอบรม เป็นการเน้นการพัฒนาตนเอง เชื่อมโยงคุณค่าของตนเองเข้ากับการทำงานกับผู้อื่น และการสร้างค่านิยมองค์กร โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ โดยจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นขั้นเป็นตอนจากงายไปหายาก และประสานการปฏิบัติตน และปฏิบัติงานในองค์กร เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง