การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

สรุปจำนวนข้อร้องเรียน

สรุปจำนวนข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์/ ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากผู้รับบริการ โรงพยาบาลเสลภูมิ