การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อ/จัดจ้าง

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560