การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

แนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้่าง พ.ศ.2560

ประกาศโรงพยาบาลเสลภูมิ เรื่อง ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560