การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

แนวทางการตรวจสุขภาพบุคลากรในวัด

แนวทางการตรวจสุขภาพบุคลากรในวัด (พระภิกษุ, สามเณร, แม่ชี) กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว และบริการปฐมภูมิ โรงพยาบาลเสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด