การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

สรุปผลการตรวจสุขภาพ

ขอส่งสรุปการตรวจสุขภาพบุคลากรในวัด