การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ระเบียบปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ระเบียบการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ 2561