การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรมฯ

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน คุณธรรม และความโปร่งใสโรงพยาบาลเสลภูมิ ครั้งที่ 1/2561