การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อบริหารงานที่โปร่งใส

จัดตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อการสื่อสารการต่อต้าน ป้องกันทุจริต ผดุงความเที่ยงธรรม ยุติธรรม และสร้างความโปร่งใสในองค์กรโรงพยาบาลเสลภูมิ