ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง (อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย Access Point)