ข่าวกิจกรรม

โรงพยาบาลคุณธรรม โปร่งใส ไร้ทับซ้อน

วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.30 น. ณ.ห้องประชุมตึกอำนวยการ โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ เป็นประธานการประชุม และบรรยายพิเศษ ในการดำเนินงาน โรงพยาบาลคุณธรรม มีความโปร่งใส ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นนโยบายหลักในการทำงาน โดยมีเจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน พร้อมทั้งตั้งกลุ่ม“รวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น”
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ บรรยายโดยสรุปจับใจความได้ว่า เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสลภูมิทุกคนต้องยึดหลักการทำงาน โดยใช้หลักการ 5 ส. ได้แก่ สุข สำเร็จ สร้างสรรค์ สามัคคี และสื่อสาร
โดยให้ยึดหลักธรรมาภิบาล 6 หลัก คือ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และ หลักความคุ้มค่า
ทั้งนี้ หากทุกคนได้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดแล้ว ย่อมจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและประชาชน
//////////////
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ
สุวรรณี สุวรรณท้าว //บรรณาธิการข่าว
ศศพล คชมิตร // ข่าว
มณเฑียร บุญพันธ์ //ภาพ