ข่าวกิจกรรม

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ.โรงเรียนบ้านมะหรี่(ศิริวิทยาคาร)หมู่ที่ 12 ตำบลภูเงิน อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เครือข่ายบริการสุขภาพเสลภูมิ โดยการอำนวยการของนายแพทย์บุญมี โพธิ์สนาม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ นำคณะเจ้าหน้าที่สหวิชาชีพ พร้อมด้วยนายวีระศักดิ์ รัตนชัยฤทธิ์ สาธารณสุขอำเภอเสลภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ด้วยความร่วมมือของสมาชิก พอ.สว.จังหวัดร้อยเอ็ด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งนายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้มอบหมายให้นางอัมรา ธำรงทรัพย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขฯนำคณะแพทย์ พยาบาล พร้อมทีมสหวิชาชีพจากโรงพยาบาลต่างๆ ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด ออกให้บริการ หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี(พอ.สว.) โดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานคณะกรรมการ พอ.สว.จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาด เป็นประธานในการเปิดการออกปฏิบัติงาน โดยมีประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ข้างเคียงเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก
นายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ กล่าวรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ความโดยสังเขปว่า หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.เพื่อให้บริการประชาชนในด้านการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบริการทันตกรรม ชุมชนบ้านมะหรี่ ตั้งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด 53 กิโลเมตร ห่างจากที่ว่าการอำเภอเสลภูมิ 21 กิโลเมตร มีบ้านเรือนประชาชน 508 หลังคาเรือน ประชากร 2,147 คน ประกอบอาชีพหลัก คือเกษตรกรรม มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 1 แห่ง มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ประจำโรงพยาบาล 3 คน มีอาสาสมัครสาธารณสุข 52 คน เมื่อเกิดการเจ็บป่วย ประชาชนจะไปรับบริการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะหรี่ โรงพยาบาลเสลภูมิ และโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ตามลำดับ
พร้อมกันนี้ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ได้นำส่วนราชการต่างๆในระดับจังหวัด ออกให้บริการประชาชนในชุมชนบ้านมะหรี่ ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ในคราวนี้ด้วย
//////////////
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ
สุวรรณี สุวรรณท้าว ///บรรณาธิการข่าว
ศศพล คชมิตร //ข่าว-ภาพ