ข่าวกิจกรรม

มาตรฐานระบบบริการ

วันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ.โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมด้วยเภสัชกรปิยเชษฐ์ จตุเทน ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯด้านสนับสนุนบริการ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ คณะตรวจเยี่ยมประเมินมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ จากสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 7 จังหวัดขอนแก่น
นายปรีชา ชื่นชมพู หัวหน้าคณะเยื่ยมประเมินกล่าวว่า การตรวจเยี่ยมครั้งนี้ จะตรวจเยี่ยมในระบบการจัดการคุณภาพ ระบบอาคาร สภาพแวดล้อมและวิศวกรรมการแพทย์ ระบบงานสุขศึกษา ทั้งนี้เพื่อประเมินคุณภาพงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อเสนอแนะ สู่การพัฒนายิ่งๆขึ้นไป อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้มารับบริการ
/////////////////////////
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ
สุวรรณี สุวรรณท้าว//บรรณาธิการข่าว
ศศพล คชมิตร //ข่าว-ภาพ