ประกาศราคากลาง

ประกาศราคากลาง (เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2)