ข่าวกิจกรรม

ผู้เสพ แก้ได้ ช่วยกัน

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 9.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผวจ.รอ. มอบหมายให้นายเลิศบุศย์ กองทอง รอง ผวจ.รอ. เดินทางไปเป็นประธานพิธีเปิดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561 รุ่นที่ 3/2561 ณ ห้องฝึกอบรม กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16
โดยนายอภิชาต อารีย์พัฒนไพบูลย์ ป้องกันจังหวัดร้อยเอ็ด ได้กล่าวรายงานถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการว่า รัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระสำคัญที่ประชารัฐทุกภาคส่วน ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดจากพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะสถาบันทางสังคม "บ้าน วัด โรงเรียน" จะต้องเป็นสถาบันหลักในการขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างจริงจัง และกำหนดแผนยุทธศาสตร์และแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติต่อผู้เสพ โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ รวมทั้งป้องกันกลุ่มเสี่ยง และประชาชนทั่วไปและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยนำผู้เสพเข้าสู่กระบวนบำบัดรักษาตามแนวทางประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 108/2557 ที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสม มีการติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือ เพื่อพัฒนาผู้ผ่านการบำบัดให้กลับมาดำรงชีวิตได้ตามปกติ ไม่หวนกลับไปใช้ยาซ้ำอีก ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดร้อยเอ็ดจึงจัดโครงการนี้ขึ้น
สำหรับค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รุ่นที่ 3/2561 นี้ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 100 คน จากการส่งมา จากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ(ศป.ปส.อ) และคัดกรองจากศูนย์คัดกรองจากโรงพยาบาลทุกแห่ง วิทยากรจากทีมอำเภอเสลภูมิ ธวัชบุรี อาจสามารถ ทุ่งเขาหลวง มีระยะเวลาการอบรม 12 วัน โดย 9 วันแรกใช้กิจกรรม บำบัดฟื้นฟูตามมาตรฐานวิชาการ( กาย จิต สังคม บำบัด) และ 3 วันสุดท้าย ใช้กิจกรรมฝึกอาชีพให้กับผู้ผ่านการบำบัด
///////////////////
ทีมประชาสัมพันธ์ศูนย์คัดกรองยาเสพติดโรงพยาบาลเสลภูมิ
กาญจน์วจี จตุเทน //ข่าว-ภาพ