ข่าวกิจกรรม

เสริมทักษะ แพทย์ฉุกเฉิน ระดับ NODE

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.ที่โรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิและรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ เป็นประธานในการแข่งขัน EMS RALLY ระดับ กลุ่มลูกข่ายระบบแพทย์ฉุกเฉิน(NODE) ซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลอาจสามารถ โรงพยาบาลธวัชบุรี โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง และโรงพยาบาลเสลภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมพัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรด้านการแพทย์ฉุกเฉิน อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน และผู้บาดเจ็บจากสาธารณภัย
แพทย์หญิงประภัสสร แจ่มนภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิด้านบริการ ในฐานะประธานคณะทำงานการแข่งขัน กล่าวว่า การแข่งขัน EMS RALLY ในครั้งนี้ เป็นการปฏิบัติการของ ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง(ALS) และระดับเบื้องต้น(FR)ทำการแข่งขันทั้งหมด 5 ฐาน ได้แก่ ฐานสูติกรรม ฐานทารกแรกเกิด ฐานอายุรกรรม ฐานศัลยกรรม และฐานสาธารณภัยหรืออุบัติเหตุกลุ่มชน
ทั้งนี้อยากเรียนให้ประชาชนที่รอรับความช่วยเหลือ ทราบว่า เรา..มั่นใจที่จะช่วยเหลือท่าน ให้เข้าถึงการรักษาพยาบาลในเวลาอันรวดเร็ว ด้วยวิธีที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
//////////////
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ
สุวรรณี สุวรรณท้าว //บรรณาธิการข่าว
ศศพล คชมิตร //ข่าว
มณเฑียร บุญพันธ์ //ภาพ