ข่าวกิจกรรม

รับรู้ เข้าใจ บรรลุวิสัยทัศน์

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมกาสะลอง โรงแรมราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด นายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด 5 ปี (2561-2565)
การขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์และตัวชี้วัดด้านสุขภาพของโรงพยาบาล เป็นส่วนนำสำคัญ ที่จะทำให้กระบวนการขับเคลื่อนนโยบายให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และตัวชี้วัด ทั้งนี้เมื่อผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ประชาชน จะได้ประโยชน์สูงสุดในการได้รับการบริการด้านสุขภาพ โดยการประชุมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์ทีมวิทยากรจาก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่ นายบุญเลิศ พิมพ์ศักดิ์ หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์ และดร.เสถียรพงษ์ ศิวินา งานยุทธศาสตร์
ทันตแพทย์หญิงปิยนาถ แก้วบัวพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ ด้านแผนงาน กล่าวว่า โรงพยาบาลเสลภูมิ ได้มีการประกาศใช้วิสัยทัศน์และพันธกิจใหม่ ซึ่งได้ผ่านกระบวนการประชุมทบทวนโดยการมีส่วนร่วม ของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย วิสัยทัศน์ คือ “เป็นเลิศด้านบริการ ผสานภาคี มีนวัตกรรม นำใช้เทคโนโลยี เจ้าหน้าที่มีความสุข ในปี 2565 “โดยกำหนดภารกิจจะต้องบรรลุในระยะเวลา 5 ปี จึงจำเป็นต้องมีการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรายปี ทุกปี เพื่อทราบถึงความก้าวหน้าว่า ดำเนินการได้ถึงระดับใด
เพื่อให้เกิดกระบวนการดังกล่าว จึงจำเป็นต้องให้ผู้เกี่ยวข้อง ตั้งแต่ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงานและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด เกิดความเข้าใจและรับรู้การขับเคลื่อน เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้
///////////////////////
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ
สุวรรณี สุวรรณท้าว //บรรณาธิการข่าว
ศศพล คชมิตร //ข่าว-ภาพ