ข่าวกิจกรรม

เชื่อมระบบอนามัยแม่และเด็ก

วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมตึกอำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยการอำนวยการของนายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ แพทย์หญิงประภัสสร แจ่มนภา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯด้านบริการ แพทย์หญิงณัฎฐิยา ประวันเนา พรสุวรรณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯด้านคุณภาพ แพทย์หญิงกิตติยา จันทะปิดตา แพทย์ประจำโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งโรงพยาบาลร่วมเครือข่ายซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาลธวัชบุรี โรงพยาบาลอาจสามารถและ โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง ประชุมร่วมกับผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็กสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ซึ่งนำทีมโดย นายแพทย์ชิดเขต โตเหมือน สูติแพทย์โรงพยาบาลร้อยเอ็ด การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในครั้งนี้ เป็นประเด็นการดำเนินงานอนามัยแม่และเด็ก โดยใช้กลไกการขับเคลื่อน MCH Board ร่วมกับ Service plan เพื่อการพัฒนาศักยภาพและระบบบริการ ของเครือข่าย
///////////////////////////
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ
สุวรรณี สุวรรณท้าว //บรรณาธิการข่าว
ศศพล คชมิตร //ข่าว
มณเฑียร บุญพันธ์ //ภาพ