ข่าวกิจกรรม

สูงสุดคือผู้รับบริการ

วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น.ที่ห้องประชุมศูนย์บริการคนพิการครบวงจรโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ พร้อมหัวหน้าหน่วยงานในโรงพยาบาลเสลภูมิ และลูกข่ายบริการสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วย โรงพยาบาลธวัชบุรี โรงพยาบาลอาจสามารถ และโรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง ให้การต้อนรับนายแพทย์มนต์ชัย วิวัฒนาสิทธิพงศ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และคณะผู้รับผิดชอบแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ในโอกาสที่เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)ของจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีแม่ข่ายคือโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบบริการในส่วนของ การจัดระบบคนไข้กึ่งวิกฤติ (Semi ICU), การสร้างเครือข่ายผู้ป่วยศัลยกรรมภายในเครือข่าย,การส่งกลับผู้ป่วย(Refer Back),ระบบการดูแลผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน(Trauma),การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด(Stroke&STEMI), การดูแลผู้ป่วยระยะกึ่งวิกฤติจากโรงพยาบาลแม่ข่ายสู่โรงพยาบาลลูกข่าย (Intermediate Care)และสาขาอื่นๆ รวม 17 สาขา
โดย แพทย์หญิงประภัสสร แจ่มนภา และนายแพทย์ณฐพุฒิ บุญวิสุทธิ์ แพทย์ประจำโรงพยาบาลเสลภูมิ เป็นผู้บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งตอบข้อซักถาม และร่วมปรึกษาหารือระหว่างกันและกัน เพื่อการพัฒนาการบริการ อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้มารับบริการ
///////////////////////////
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ
สุวรรณี สุวรรณท้าว //บรรณาธิการข่าว
ศศพล คชมิตร //ข่าว
มณเฑียร บุญพันธ์ //ภาพ