ข่าวกิจกรรม

สัมพันธ์ประชาเพื่อชุมชน

วันที่ 9 มกราคม 2561 นายแพทย์ชูชัย เต็มธนะกิจไพศาล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุวรรณภูมิ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ เข้ากราบนมัสการพระราชปริยัติวิมล เจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องในโอกาสที่มารักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และขอพรปีใหม่พร้อมทั้งรับฟังธรรมทาน เพื่อเป็นแนวทางในการทำงาน หลังจากนั้นเข้าเยี่ยมขอพรปีใหม่จากนายสุรพร หมายเจริญ นายอำเภอเสลภูมิ และหารือข้อราชการ เพื่อทราบแนวทางดำเนินงานด้านสุขภาพ อันจะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น
ในทุกเทศกาลสำคัญผู้บริหารโรงพยาบาลเสลภูมิ จะมอบหมายให้ผู้แทนเจ้าหน้าที่ และทีมงานประชาสัมพันธ์ ออกเยี่ยมขอพร พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจากชุมชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและเป็นแนวทางในการวางแผน การให้บริการ อันจะเกิดความพึงพอใจสูงสุด แก่ประชาชนผู้มารับบริการ
///////////////////////////
งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเสลภูมิ
สุวรรณี สุวรรณท้าว//บรรณาธิการข่าว
ศศพล คชมิตร //ข่าว
มณเฑียร บุญพันธ์ //ภาพ