ข่าวกิจกรรม

2 บุคคลต้นแบบของ รพ.เสลภูมิ

วันพุธที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด นางยุพา จันประทักษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนางลัดดา ระกิติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เข้ารับเกียรติบัตรบุคคลต้นแบบด้านผู้มีความเสียสละ ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพพยาบาล จากนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในเวทีประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๐
ทั้งนี้นพ.ปิติ ทั้งไพศาล นพ.สสจ.ร้อยเอ็ด ได้กล่าวว่า นางยุพาและนางลัดดา ได้ทำการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นร่วมกับทีมกู้ชีพศิลานครเสลภูมิ พร้อมส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ขณะที่กำลังเดินทางกลับบ้านพัก หลังสิ้นสุดปฏิบัติการภารกิจเป็นจิตอาสาเฉพาะกิจ พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระราชธรรมานุวัตร(เลื่อน สุกวโร) ณ เมรุชั่วคราว มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาเขตร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐.