ข่าวกิจกรรม

บุคคลต้นแบบ ประจำปี 2560

วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด
นางอัญชนา เสน่ห์ดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ เข้ารับเกียรติบัตรบุคลากรสาธารณสุข และเป็นบุคคลต้นแบบที่ได้ทำความดี เสียสละ ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล จาก นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
โดยเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. ระหว่างเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้เข้าช่วยเหลือผู้ป่วยซึ่งนอนหมดสติหน้าเขียวคล้ำ อยู่บริเวณหน้าบ้านพัก จึงได้ให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลอย่างเร่งด่วน ทางครอบครัวผู้ป่วยได้จัดส่งหนังสือขอบคุณแสดงความซาบซึ้งใจและชื่นชมในการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้ ไปยังโรงพยาบาลเสลภูมิ