ข่าวกิจกรรม

ภญ.คนเก่งคว้ารางวัลผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต จาก ป.ป.ช.

ภญ.สุภาวดี เปล่งชัย เภสัชกรชำนาญการ โรงพยาบาลเสลภูมิ เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติ เป็นผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2559 ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องนนทบุรี 1 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัด นนทบุรี

โดยรางวัลนี้เป็นของคณะกรรมการปราบปรามทุจริตแห่งชาติ ( คณะกรรมการ ป.ป.ช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ และยกย่อง เชิดชูบุคคล ซึ่งเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติตนชอบด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริต และองค์กร ทั้งภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชนและนิติบุคคลอื่นๆ ที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงองค์กรที่มีการบริหารจัดการองค์กรอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล บรรษัทภิบาล