ข่าวกิจกรรม

พัฒนาศักยภาพทีมฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ เขต 7

วันที่ 10 กันยายน 2558 ที่กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 6 ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จังหวัดร้อยเอ็ด ทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ในภาวะภัยพิบัติ เขตสุขภาพที่ 7 จัดให้มีการซ้อมแผนปฏิบัติการจำลองภัยพิบัติขึ้น ในวันที่ 10-11 กันยายน 2558

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์จากทุกจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 7 ให้สามารถออกปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพในภาวะวิกฤติ ที่จะต้องมีการปฏิบัติงานร่วมกันหลายหน่วยงาน จึงต้องบูรณาการการปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดภัยพิบัติ
โรงพยาบาลเสลภูมิจึงได้จัดทีมปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์เข้าร่วมซ้อมแผนในครั้งนี้ ได้แก่
1.แพทย์หญิงกิตติยา จันทะปิดตา แพทย์ประจำทีม
2.นางกรองจิต วลัยศรี พยาบาลวิชาชีพ หัวหน้างานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
3.นายทวี แสนสนอง พยาบาลวิชาชีพ งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
4.นางสาวปรีดาภรณ์ สุทธิประภา พยาบาลวิชาชีพ งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
5.นายนราทิป ดวงประทุม พยาบาลวิชาชีพ งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน
6.นายเสกสรร ผันอากาศ เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)
7.นายวรวิทย์ คำทัพ เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)
8.นางสาวพัชรินทร์ พรมดอนก่อ เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)
9.นายเสริม นึกมี พนักงานขับรถ(เวชกิจฉุกเฉิน)